субота, 09. јул 2011.

Naucna istrazivanja

"Uopšte nećemo morati da prenosimo energiju. Jednom, kada se smeni mnogo generacija, naše mašine će da pokreće energija koja se nalazi u svakoj tački univerzuma... Svuda u prostoru se nalazi energija..."("Moji izumi: autobiografija Nikole Tesle")

Čak i materija koju zovemo neorganskom, za koju se veruje da je mrtva, reaguje na nadražaje i daje nepogrešive dokaze da poseduje životne principe.... Energija koja pokreće univerzum upravlja životom. Drugim rečima, sve što postoji, organsko ili neorgansko, bilo da se kreće ili da je inertno, podleže stimulansima iz okoline. Ne postoji pukotina, niti prekid u kontinuitetu, ne postoji specijalna ni određena vitalna supstanca.(Nikola Tesla:"Kako kosmičke sile kreiraju našu sudbinu")"Potrebno je da se koriste oscilacije pri kojima je stepen radijacije energije u prostoru u obliku HERCIJANSKIH ILI ELEKTROMAGNETNIH TALASA veoma malli.Da bih to pojasnio, reći ću da bi te frekvencije trebalo da budu manje od dvadeset hiljada u sekundi, mada bi mogli da se ostvare i kraći talasi. Najniža frekvencija bi trebalo da bude šest u sekundi, u kom slučaju ne bi bilo više od jednog kolena, na ili blizu osnovne ploče, i koliko god to može da zvuči paradoksalno, EFEKAT ĆE BITI POJAČAN SA UDALJENOŠĆU.." (Kanadski patent 142,352 "Umetnost prenosa električne energije kroz prirodne medije")


"Da li je iko do sada mogao da demantuje da svi milioni pojedinaca, sa svim bezbrojnim karakteristikama i vrstama čine entitet, celinu? Mada imamo slobodu da mislimo i delujemo, spojeni smo zajedno, kao zvezde na nebeskom svodu, sa nerazdeljivim vezama. Te veze ne mogu da se vide, ali možemo da ih osećamo. Ja posečem prst, i to me boli jer je prst deo mene. Kada vidim povređenog prijatelja i to me boli, jer, moj prijatelj i ja smo jedno. I onda kada vidim pogođenog neprijatelja, delić materije za koje od svih delića materije u univerzumu najmanje marim, čak i to me rastuži. Zar to ne dokazuje da smo svi mi samo deo celine?
(Nikola Tesla:"Problem povećanja ljudske energije: sa specijalnim osvrtom na korišćenje sunčeve energije")

"Nalazi se u svemu što možemo da spoznamo - u kretanju planete, u dizanju i povlačenju plime, u strujanju vazduha, kretanju klatna, oscilaciji električne struje, i u beskonačnoj raznovrsnosti fenomena organskog života. Zar ga čitav ljudski život ne potvrđuje? Rođenje, rast, starost, i smrt neke ososbe, porodice, rase, ili nacije, šta je to drugo nego ritam?"(Nikola Tesla:"Problem povećanja ljudske energije: sa specijalnim osvrtom na korišćenje sunčeve energije")

"Čovek ipak nije obična masa, sačinjena od atoma koji kruže i molekula, koja sadrži samo toplotnu energiju. On je masa,koja ima neke više kvalitetete sa kreativnim principima sa kojima je preokupiran. Njegova masa, kao voda u talasu okeana, je u stalnoj razmeni, novo smenjuje staro. Ne samo to, on razvija svetlost i kada umire, nezavisno povećava svoju masu, i po zapremini i po gustini. A najlepše je to, što može da ubrzava i usporava svoje kretanje pomoću misteriozne sile koju poseduje, koristeći više ili manje energije iz druge supstance i pretvarajući je u energiju motivacije." (Nikola Tesla:"Problem povećanja ljudske energije: sa specijalnim osvrtom na korišćenje sunčeve energije")

"Svako bi trebalo da ceni svoje telo kao dragoceni dar dobijen od onoga koga volimo iznad svega, kao veličanstveno umetničko delo, neopisive lepote i majstorstva koje prevazilazi granice ljudskog shvatanja, koje je tako nežno da reč, pogled, pomisao, može da ga povredi.." (Nikola Tesla: "Problem povećanja ljudske energije: sa specijalnim osvrtom na korišćenje sunčeve energije")

"Moje visoke frekvencije," [Tesla] bi govorio, "deluju anti-bakteriozno ." Tako je postala dnevna rutina da se pronalazač skine, stane ispred svojih aparata i uključi ih. Njegovo telo bi prekrila igličasta korona i to bi poboljšalo stanje." ("Mark J. Seifer: Wizard, Život i vreme Nikole Tesle, Biografija genija")

"Odakle dolazi sva moć motivacije? Gde je izvor koji sve pokreće? Vidimo kako okean raste i pada, kako reke teku, vetar, kišu, grad i sneg kako udaraju u naše prozore, vozovi i parobrodi dolaze i odlaze, čujemo šklopotanje karuca, glasove sa ulice; mi osećamo miris i ukus; i razmišljamo o svemu tome. I svo to kretanje, od urlika moćnog okeana do suptilnog kretanja naših misli, sve ima jedan zajednički uzrok. Sva ta energija dolazi od jednog jedinog centra, jednog jedinog izvora - od sunca. Sunce je pokretač svega. Sunce održava ceo ljudski život i snabdeva svu ljudsku energiju."
(Nikola Tesla:"Problem povećanja ljudske energije: sa specijalnim osvrtom na korišćenje sunčeve energije")

"Onoga dana kada nauka počne da proučava nefizičke fenomene, napraviće veći progres u jednoj deceniji nego za sve vekove svoga postojanja."(Moji izumi: autobiografija Nikole Tesle)

"Tu se on pojavljuje kao potpuno razvijeno biće, Čovek, u misterioznoj žudnji, neverovatan i neobuzdan: da imitira prirodu, da kreira, da stvori sebi čuda koja može da sagleda... Već odavno je shvatio da sva materija,koja može da se sagleda potiče od primarne supstance, ili čestice koju ne može da pojmi, koja ispunjava sav prostor, Akaše ili svetlećeg etra, na koji deluje sila koja daje život, Prana, ili kreativna sila, koja stvara, u beskrajnim ciklusima, postojanje svih stvari i pojava. Primarna supstanca, ubačena u sićušne kovitlace nepojmljive brzine, postaje čvrsta materija; koja podleže sili. Kretanje prestaje i materija nestaje, vraćajući se u primarnu supstancu.." (Moji izumi: autobiografija Nikole Tesle)

Otto Warburg , dobitnik Nobelove nagrade

"Ćelije raka su na 15 millivolta , stare ćelije su na oko 50 millivoltsa a normalne ćelije su na oko 100 millivolta. Tesla kalem je molekularni pojačivač. Svaka ćelija u telu ima malu bateriju u sebi. Kada se ta baterija prazni, zbog stresa, povrede, ili bolesti, imaće problema sa elektricitetom. Tesla kalem ponovo puni baterije. Ovaj uređaj ponovo povećava voltažu u tim ćelijama tako da hemijski i enzimski proces može neometano da radi."

(Prilikom Rekonektivnog isceljivanja praktičar deluje kao Tesla kalem sa dodatnom navojnicom.)

Goran Marjanović piše u svom članku "Teslini nehercijanski talasi":

"Opis multi-dimenzionalne strukture Jedinstva koju Model podrazumeva zahteva potpunija objašnjenja, ali za sada da kažemo, na vrlo uprošcen način, da četvrta dimenzija (koja je vertikalna (u odnosu na sve tri "naše već postojeće") ima pravac koji može najpribližnije da se objasni rečima "sa druge strane" (i obrnuto)."

Eksperimenti sa Teslinim (nehercijanskim) talasima

"...model ukazuje na to da Teslin transformator predstavlja daleko kompleksniju mašinu. On je multidimenzionalno rezonantan, kako «sa samim sobom» (između parcijalnih delova mašine međusobno), tako i sa čitavim okolnim ambijentom, uključujući Zemlju (tj. makro strukturu) i «vakuum» (mikro strukturu), ili, ako koristimo terminologiju Modela, podjednako spolja i iznutra, što omogućava značajno kompleksniji proces "oscilirajuće" energije i energetske transformacije. Sa klasičnim (hercijanskim) aparatima to jednostavno nije moguće, jer ne postoje potrebni uslovi za «multidimenzionalnu rezonancu»."(Goran.Marjanović, Tajna Teslinih kalemova )"Prema P.D. Uspenskom (G.I.Gurdijev), u "U POTRAZI ZA ČUDESNIM", fragmenti nepoznatog učenja", jedan od osnovnih zakona svemira je zakon broja 7, ili zakon oktava. Da bi se shvatilo značenje ovog zakona, neophodno je da se svemir posmatra i kao nešto što se sastoji od vibracija, a što je sasvim analogno tumačenjima npr. Walter Russell-a: «sve je svetlost!»... U ovom kontekstu vibracije su prema uobičajenom gledištu prihvaćenom na zapadu, kontinualne. To znači da se obično smatra da se vibracije odvijaju neprekidno jačajući, odnosno slabeći, sve dok deluje sila početnog impulsa koja je izvazvala tu vibraciju i koja savladava otpor u sredini u kojoj se vibracije odvijaju ... "

"Po drevnom znanju shvatanje vibracija je na principu diskontinuiteta vibracije, što se sasvim podudara sa našim konceptom kvantiranosti gustina energije (prostor-vremena). Princip diskontinuiteta vibracija označava definitivnu i neophodnu osobinu svih vibracija u prirodi, bilo da jačaju ili slabe, da se razvijaju, ne uniformno, već sa periodčnim ubrzanjima i usporavanjima. Ovi zakoni su ilustrovani slikom 3, eneagramom večitog kretanja (P.D. Uspenski) za kojim su ljudi tragali od najdrevnijih vremena i tražili izvan sebe ono što je bilo u njima, pokušavajući da perpetuum mobile konstruišu onako kako se konstruiše (3D) mehanička mašina, dok pravi «perpetuum mobile» predstavlja deo složenog, višedimenzionalnog, večitog kretanja i ne može se stvoriti odvojeno od takve strukture. "

"Njeni tehnički, gabaritno-električni parametri proizilaze iz konkretnih radnih uslova i znatno odstupaju od vrednosti koje karakterišu predajni «extra coil». Razlog za to su neuporedivo veća gustina energije na strani predajnika, zbog čega dolazi do deformacije lokalne prostorno-vremenske strukture i ispoljavanja relativističkih efekata, što ima za posledicu promenu niza parametara uključujuci permitivnost i permeabilnost sredine." (G. Marjanović, "Tajna Teslinih kalemova")


Slika 3: Eneagram, P.D. Uspenski


Zanimljivo je da je eneagram Uspenskog (gore) isti kao Pitagorin eneagram (pretodna slika), koji se koristi i u hrišćanstvu (dole).Eneagram je multidimenzionalni simbol transformacije kroz Licnu Rekonekciju koji ima više nivoa . On obezbeđuje strukturu i proces za promenu. On otvara put za kompletan razvoj ljudskog bića.

Marjanović podvlači da je “ekstremno velika gustina kraj transformatora, što stvara deformaciju struckture lokalnog vremena-prostora i manifestacju relativističkih efekata, što, kao posledica, kreira promenu čitave serije parametara, uključujući dielektričnu konstantu i propustljivost okruženja.“ (G. Marjanović, "Tajna Teslinih kalemova")

“Teslini talasi imaju neki svoj kvant-nositelj i nisu samo kvantitativno različiti po frekvenciji nego i kvalitativno, po svojoj energetskoj strukturi i formi. „Oni su dimenzionalno bogatija forma energetske vibracije“, rekao je Marjanović, „koju mi u našem kvazi-realnom prostoru kojeg opisujemo sa tri prostorne i jednom vremenskom dimenzijom, možemo vidjeti samo kao njihovu sjenku, ili u obliku elektromagnetskih talasa malo neobičnog načina širenja, ili u obliku longitudinalnih talasa ili pak u nekim gravitacijskim anomalijama. No, oni su ustvari sve to zajedno, ali mi nemamo zajednički naziv koji bi sve te aspekte objedinio“. ("Tajna Teslinih valova" , Krešimir Mišak)

William A. Tiller, Ph.D.
Počasni profesor Stanford univerziteta

“U 1970. bio sam Predsednik katedre u Stanfordu i ozbiljno sam se zarekao da počnem da radim na polju duhovno-energetske nauke paralelno sa mojom konvencionalnom naukom. Napisao sam četiri knjige iz te oblasti.

“Stvaran problem je bila informativna medicina, koja je na neki način udaljena od energetske medicine, koja je još uvek, na neki način, udaljena od hemijske medicine. Hemijska medicina je ono što smo imali u prošlosti, jer shvatali smo da će – što je jednostavna metafora - ako stavimo bakterije u čašu vode i ubacimo nekoliko komadića srebra, bakterije da uginu. Ljudi su verovali da se to dešava zbog hemijskog procesa u kontaktu, što je dovodilo do hemijske industrije.

Međutim, ako, ustvari, napravite identičan eksperiment u kome ćete srebro da stavite kao elektrodu u fluorescentnoj tubi i usmerite svetlost na teglu, opet ćete ubiti bakterije. To vodi u energetsko lečenje. Štaviše, utvrdili smo da, ako imate u istoj sobi teglu sa bakterijama u vodi i uključite električni aparat sa određenom namerom – onda ćete vrlo brzo ubiti bakterije. To je ustvari razmenjena informacija. A to vodi u informacionu medicinu."

“Svetlost je sačinjena od mnogo različitih energija. Tu je, naravno, električna svetlost, o kojoj svako zna. Najvši nivo ljudskog tela je sav u vezi elektromagnetne energije. Tako možete da koristite svetlost, na način, na koji se koristi u energetskoj medicini, naročito na akupunkturnim tačkama, da obezbedite sistematično lečenje tela.

“Ili možete da odete na viši stepen... magnetno-električnu energiju. To takođe sadrži i aspekt svetlosti. I na svim tim višim dimenzijama postoji svetlost koja obavlja komunikaciju između različitih aspekta supstance na nivou živih bića.

“Došao sam do stanovišta da smo oduvek zračili i primali jedni od drugih na mnogo, mnogo načina, a jedini način za koji naša sadašnja nauka zna je elektromagnetni. Oni iz nivoa viših dimenzija nam još nisu kvantitativno pristupačni jer su instrumenti koje imamo primarno dizajnirani za električni atomsko molekularni nivo realnosti, pa su stoga ograničeni na radijaciju koja je spora ili jednaka brzini elektromagnetne svetlosti.

Međutim, u okviru onoga što ja koristim da shvatim eksperimente na kojima sam radio proteklih 35 godina, i na kojima su i drugi ljudi radili, mnoge od tih „energija“, osećam, putuju brže od brzine svetlosti i stoga ne mogu da budu izmerene konvencionalnim instrumentima.

Sada smo napravili instrument koji može da registruje te više nivoe realnosti na višim dimenzijama. To su tek počeci, ali na njemu barem možemo da očitavamo rezultate. To je veoma značajno, tako da možemo da počnemo da promatramo prostor u kome rade iscelitelji i da objasnimo nivo efektivnosti onoga što rade na nivou energije, u smislu kvantitativne merljivosti tog konkretnog prostora."


Prof. Velimir Abramović, PhD

"[Tesla] Izumitelj neizmenicne struje, polifaznih motora i generatora, rotacionog magnetnog polja, radija, teleautomatike, izumitelj na čijim se patentima zapravo zasniva energetika dvadesetog veka, radio je decenijama potpuno usamljeno na naučnom objašnjenju kosmičkih procesa, u nameri da teorijski objedini materijalno i duhovno, isto onako kako je to učinio u svojim prakticnim pronalascima." (Metafizika i kosmologija naučnika Nikole Tesle)

"Informacija, koja označava obrazac vremena, i Komunikacija, koja označava rezonancu sistema, su ključni znaci promene u evoluciji osnovnih ideja." (V.Abramović: "Nikola Tesla")

"Civilizacija koja je zasnovana na Prostoru i žrtvovanju će biti okončana. Globalna civilizacija Nikole Tesle dolazi, zasnovana na stvarnom razumevanju Vremena i svesnom kontrolisanju promena. " (V.Abramović: "Nikola Tesla")
.....
"Upravo tada, već kao zreo naučnik, on dolazi do presudnih generalnih zaključaka koji će sigurno uskoro otvoriti potpuno novu stranicu u savremenoj nauci. " (V.Abramović: "Metafizika i kosmologija naućnika Nikole Tesle")

"Da li bi bilo preterano reći da je Tesla još 1900. postavio mogućnost telekomunikacionog sistema globalnog društva u svom slavnom projektu "Svetski sistem"? Možemo li da Teslu smatramo spiritualnim predhodnikom nove naučne i tehnološke civilizacije koja se zove Tesliana? U Tesliani vladaju zakoni tehnologije "dizajniranja vremena", gde će pomaci u vremenu, ili tačnije nesinhronizovanost različitih nivoa fizičkih procesa, biti jedini i neiscrpan izvor energije."(V.Abramović:"Nikola Tesla")

"Pošto je verovao da je Univerzum živ i da su ljudi u određenoj meri "automati" koji se ponašaju prema planovima Kreatora, Tesla je dao originalnu teoriju memorije. Smatrao je da ljudski mozak nema sposobnost da pamti u smislu, u kome mi to smatramo (kroz biohemijske ili biofizičke procese) i da je memorija samo reakcija ljudskog mozga na periodične spoljašnje nadražaje.

Zaista, zar to nije čudno da Tesla, koji je imao veoma dobro pamćenje (govorio je sedam ili osam jezika) i imao ejidetsku imaginaciju, može da smatra da ne postoji ljudska memorija? Još je interesantnije da autor nekoliko stotina naučnih izuma nije smatrao da su to njegove kreacije i njegova lična zasluga i da je uvereno tvrdio da je on samo prenosilac ideja, koje su došle iz sveta ideja u svet ljudi i prakse." (V.Abramović: "Nikola Tesla")

"Mada je razvoj savremene nauke i tehnologije uglavnom potvrdio Tesline vidovite ideje, on ipak nije u skladu sa osnovnim Teslinim principima; naime, Tesla je hteo da realizuje svoje promišljene vizionarske ideje kroz prenos energije kroz Zemlju, umesto kroz orbitne omotače. Tesla je ustao protiv korišćenja atomske energije koja je opasna za ljude upravo zbog toga, podvlačeći njihovo nepoznavanje osnovne strukture materije, jer Tesla je smatrao da je to protiv prirodnih zakona, jer svaki delić kosmičkog prostora, uključujući magnetno polje Zemlje, treba da bude u harmoniji sa značajnim prirodnim zakonima. Uz to, korišćenje atomske energije ima loš uticaj na slobodnu volju ljudi, što je destruktivno i ne sadrži etičku komponentu koju bi nauka morala da ima.

Slobodna volja može da bude kreativna samo kroz dobronamernost, koja pomaže da se bolje razume i svesno napravi izbor pozitivnih namera. Smatrao je da bi ljudska vrsta koja živi na Zemlji trebalo da razume sve oblike prirodnog saveza sa planetom, jer će je, u protivnom, izgubiti." (V.Abramović: "Nikola Tesla")


Oko - mozak -refleksna slika u oku.
Author: Boris Petrovic

"On kao da je okrenuo u suprotni pravac uobičajeni nervni impuls, iz mozga u retinu, izbrisao eksternu sliku i zamenio je eidetičnom. Tesla kao da je slao svoje impulse "iznutra". On je to zvao mentalna laboratorija. Uz to, ovo je bio njegov glavni način izvođenja eksperimenata. Bio je u stanju da pretvori matematičke, apstraktne pojmove u unutrašnje vidljive slike, da im da geometrijsku interpretaciju i da ih onda prebaci u formu koja može da se realizuje fizički, od radnog modela do aparata koji može da se proizvede."(V.Abramović:"Nikola Tesla")

"Sada je eksperimentalno dokazan Teslin pronalazak iz Kolorado springsa po kome elektro-magnetne oscilacije utiču na mentalni plan. Prema tome, trebalo bi da znači da bi mentalni plan trebalo da bude po prirodi jednak rezonanci i da prati zakone rezonanacije.

To dovodi do zaključka da su brojevi nekakvi "programi" organizacije. Teslina istraživanja, po svojoj prirodi, potvrđuju Platonovu teoriju ideja. Platon u svojo teoriji tvrdi da je matematika veza između sveta ideja i sveta materijalnih pojava.

Preciznije, matematički logaritmi i matematička logika su pravilan metod za realizaciju ideja. Na kraju krajeva, u suštini sve stare legende govore da je materija samo koncentrat svetlosti a za Teslu je to sve-sažimajuća kosmička supstanca, "svetlosni eter". (V.Abramović: "Nikola Tesla")

Tesla je u eksperimentima u Kolorado Springs-u u periodu od 1899. do 1900. "najverovatnije, bio u stanju da kreira polje koristeći ultra visoke frekvencije. To polje je koordiniralo sa rezonantnom frekvencijom disinkarnatne (ne ovaplođene) duše (duše koja više nema konekciju sa telom) i tako je postao majstor tehnike vizualizacije takozvanog astralnog nivoa bića za biološke organizme.

Proračuni koji su ostali u Teslinim spisima modernim stručnjacima mogu da izgledaju nevažni jer su veoma jednostavni i mogu da budu shvaćeni i bez dodatnih objašnjenja. Može da ih shvati jedino um koji ima sličnu spososbnost zapažanja." (V.Abramović: "Nikola Tesla")

"Jedino će budućnost moći da shvati Tesla fenomen, jer je stigao daleko ispred svog vremena i jer je prevazišao i metode koje su danas priznate."(V.Abramović: "Nikola Tesla")

"Proučavao je funkcije ljudskog mozga na samom sebi. Svom prijatelju Džonsonu je pisao o inteligenciji koju poseduje elektro-magnetno polje. Tako su rođeni biofizičkil principi neurologije." (V.Abramović: "Nikola Tesla")

"Muzika utiče na čoveka na isti način kao što utiče na predmete i događaje jer je vibracija osnova svega. Frekvencija vibracije sub-atomskih čestica je veoma visoka, i talasi u centru sub-atomskih nukleusa se kreću brže. Vibracija svih radijantnih energija (radio talasa, toplote, svetlosti, rendgenskih talasa i td.) može da se podešava. Elektromagnetni spektrum, u ovom kontekstu, sadrži više od 80 poznatih oktava, a vidljiva svetlost je samo jedan deo u ovom nizu.

Elektromagnetni talasi, kao akustički talasi u muzici, imaju sopstvene veoma visoke harmonične tonove gde postoji neka vrsta principa oktave i sl. koja udvostručuje frekvenciju. Zakoni muzike i harmonije daju sjajne rezultate kada se primene na elektro-magnetizam. Zato je Nikola Tesla koristio radionicu Hermana Helmholzea za zvuk u svojim električnim rezonatorima.

Može se reći da su sve stvari koje se kreću oscilatori koji pulsiraju i menjaju ritam. Čak se i najjednostavniji jednoćelijski organizam nalazi u kompleksnom stanju oscilacije. Sva kretanja na subatomskom, atomskom, molekularnom, subcelularnom i celularnom nivou su u koordinciji. U jednom organizmu kao što je organizam čoveka veoma je teško, pa čak i nemoguće odrediti analogne parametre.

Naši unutrašnji ritmovi su mođusobno blisko povezani i u koordinaciji sa spoljašnjim svetom. Fizika čoveka i stanje na njegovom rarifiralnom (astralnom) planu se menja i usklađuje sa ritmom kretanja Zemlje oko Sunca, sa plimom i osekom, sa smenom noći i dana i sa još mnogim drugim kosmičkim ritmovima. Kada se poremeti koordinacija među ovim ritmovima organizam se loše oseća, pa čak predoseća i mogućnost da se razboli.

Naše fizičko telo služi kao eksponent našeg vodećeg unutrašnjeg bila (srčanog ritma) i ono je istovremeno naša individualna odlika u Kosmosu. Takozvano "suptilno telo" u svojoj suštini ima elektromagnetsku materijalnu osnovu. Život svakog od nas ima određenu ritmičku šemu, koja je izložena fizičkoj smrti i koja ostaje u vantelesnom doživljaju duha, koji bi trebalo da se reinkarnira.

Postoji predpostavka da takozvani "Šumanovi talasi" imaju svoju ulogu u telepatskom prenosu slika i misli. To su talasi frekvenije od 7,8 Hz, koji formiraju polje stojećih talasa u prostoru između inosfere Zemlje i njene površine. To je naše prirodno elektromagnetno polje koje može jasno da se oseti na morskoj obali ili u šumi koja absorbuje ostale štetne frekvencije.

Tada može da se dogodi da mozak dođe u stanje rezonance sa nekom spoljašnom strukturom; rezultat bi mogao da bude da se pojavi njena slika u daljini, drugim rečima, napravljen je kontakt preko rezonance, ali ne radijacijom. Pošto ti talasi imaju veliku dužinu (38 000 km), transmisija se dešava trenutno. Talasi tako izuzetno niske frekvencije ne mogu da se registruju postojećim aparatima. U suštini, talasi nekog organizma često ulaze u istu fazu sa ovim talasima. Međutim, problem je što ovi talasi sa tako niskom frekvencijom mogu da prenesu vrlo malo informacija i stoga je često nemoguće da se dobije jasna slika i da kompletan opis ovih slika predmeta." (V.Abramović: "Nikola Tesla")


Scott R. Pepin, MD, Chad J. Griffith, MD, Coen A. Wijdicks, MSc, Ute Goerke, PhD, Margaret A. McNulty, Josh B. Parker, BS, Cathy S. Carlson, DVM, PhD, Jutta Ellermann, MD, PhD and Robert F. LaPrade, MD, PhD

Komparativna analiza merenja 7.0-Tesline magnetne rezonance slika i histologije kod povrede zglobne hrskavice kolena

Rezultati pokazuju da 7.0-Teslina magnetska rezonanca slika nudi alternativni metod za histologiju za nalaženje ranih osteoartritičnih promena u ležišti zgloba jer detektuje povećanje u predelu ležišta zgloba.

Blaga priroda 7.0-T Teslina magnetska rezonanca slika omogućava da se uživo prati progres osteoartritičnih promena i intervencija kod životinja i ljudi.


Mark J. Seifer: Čarobnjak, Život i vreme Nikole Tesle, Biografija genija

"Tesla je počeo više da eksperimentiše sa lekovitim karakterisikama svojih oscilatora jer su iz čitave zemlje pristizali izveštaji da imaju izvanredne mogućnosti lečenja. Ovi visoko-frekventni "generatori vitalnosti" su stvarali "univerzalni lekoviti pokretač" koji je, nakon primene, omogućio da telo "strese sve bolesti," govorio je Dr. F. Finč Strong. "Dobijeni rezultati [uključuju] ... jačanje, poboljšan apetit i popravljanje telesne težine, dobar san, i redovnu stolicu."' Ostali lekari su prijavljivali da mogu da leče tuberkulozu."
Boris Petrović,
Problem povećanja ljudske energije,
NOOSFERA SPIRITUALNO-EKOLOŠKA KONSTITUCIJA kao ključ za multidimenzionalno iskustvo


HRONOJA je proročanstvo za novu ljudsu vrstu, vrata koja se otvaraju da bi mogli da u potpunosti shvatimo važnost ciklusa svesti i prihvatimo novu naučno poimanje VREMENA - NOVU NAUKU VREMENA...

Ljudska bića prikupljaju energiju u bazičnom energetskom centru koji se nalazi u korenu kičme. KUNDALINI USPON je mehanizam energetskog prenosa ljudskog eteričnog tela. Trodelni kundalini spinanil tok energije uključuje najvažnije vibracione centre ljuskog organizma: BAZIČNU ČAKRU, SRČANU i DIJAMANTSKI UM. Sunce, kao energetski izvor života planetarnih tela Solarnog sistema deluje kao bazični centar u mehanizmu prenosa energije sličnom ljudskom KUNDALINIJU. Tri važna vibraciona centra, prema "Solarnom logosu", u kundalini usponu su SUNCE (BAZIČNA ČAKRA), rekonekcija magnetosfere Zemlje (SRČANA ČAKRA), i dvopolarno magnetno polje koje deluje kao DIJAMANTSKI UM ČISTE ETERIČNE DUŠE (ANIMA MUNDI). Solarni vetar je prenosnik energije sličan toku elektronskih impulsa kroz ljudsku kičmenu moždinu.


"Besplatna energija za sve Ljude kao BOGOVE
Sveprožimajuće BOŽJE električno kolo Beskonačna serija Teslinih kalemovaSUNCE = Izvor - Magnetosferična rekonekcija = Dejstvo električne varnice (srčano-vibraciono impulsno brojilo)
Van Allenov pojas = Kondenzator (skledište)
Linije polja Zemlje, Meridijani = Primarni prenosioci
Ljudi = Sekundarni kalemovi

Mark O’Connell, M.D.

“Ja sam vrlo tradicionalan doktor,” kaže O’Konel, internacionalni specijalista medicine i viši pomoćnik Dekana za Medicinsko obrazovanje na Univerzitetu Majamija, Odeljenja za medicinu, “Ja predajem internu medicinu. Radim na ogranku za medicinsko obrazovanje. Ja sam jedan od Dekana. Ja definitivno nisam negde u zapećku. A ovo je definitivno uzdrmalo moje ubeđenje kako telo funkcioniše – kako nastaju oboljenja.”
“Ono čemu sam lično bio svedok da se događalo sa mojim pacijentima me je, definitivno, nateralo na razmišljanje,” kaže on.

“Gde ovo sve spada? Tu definitivno postoji veza svest-telo — to niko ne može da ospori, bili vi doktor integralne medicine ili tradicionalni lekar zapadne medicine. Telo i um su jedno. Svako ko to osporava znači da ne posmatra.”

Dr. Robert O Becker sa Univerziteta Sirakuze

Dr. O'Becker je pronašao da ovaj sistem, više nego bilo koji drugi, reguliše popravku oštećenja u telu. Naime, čitav nervni sistem deluje kao "antena" za projekciju biomagnetskih pulsiranja koji su započeti u mozgu, tačnije u talamusu. Bekerova knjiga "Elelktronika tela: elektormagnetizam i fundacija života" dokumentuje primere regeneracije udova kod jednostavnih stvorenja kao što su salamanderi pa do deteta čoveka koje može da regeneriše vrh prsta ukoliko se povreda dogodi pre 11. godine starosti i ako je oštar rez originalne amputacije.

Нема коментара:

Постави коментар